...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

اي پد
مدتي هست كه إز دنياي گسترده ، جالب و جديد تبلت استفاده ميكنم ، كار با كامپيوتر رو براي من
٩٥ درصد كاهش داده ، به عقيده من در آينده ي خيلي نزديك تبلت ها جايگزين لب تاپ ها خواهند شد