...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

ExamSsSsSs

Again exam season, but with a different that I don`t have any stress even I fail all