...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

How to be happy


Honey roasted Pork Ham + Smirnoff + Miscellaneous ... = Happy Time