...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ فروردین ۲۷, دوشنبه

زردها بیهوده قرمز نشدن
.
قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیوار
.
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست
.
گرته ی روشنی ی مرده ی برفی همه کارش آشوب
.
بر سر شیشه ی هر پنجره بگرفته قرار
.
من دلم سخت گرفته است از این
.
میهمان خانه ی میهمان کش روزش تاریک
.
به یاد فرهاد مهراد
.
پ ن : تنهایی هایم رو با فرهاد پر میکنم