...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

تنهایی ...


وقتی برای مدتی اطرافت شلوغ باشه و هر روز با صداهای آشنا از خواب بیدارشی و یهو تنها بشی به همون مقدار سخت و ناراحت کنندست که روز اولی که میخوای از خانواده جداشی و بار سفر ببندی