...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

اعتصاب دانشجویی
ديروز دانشگاهمون شاهد اعتصاب دانشجوهاش بعلت وظعيت نامناسب غذای سلف سرويس بود درسته من از سلف سرويس استفاده نمی کنم ولی انصافاْ غذای زندانها و پادگانها بهتر از دانشگاست٬ در عرض يک ساعت جمعيت کم معترضان به سيل گسترده ای از دانشجوها تبديل شد ٬ در آخر سر چند تن از مسئولين دانشگاه با سخنرانی مجلس رو ختم به خير کردن