...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

میانترم

بازم امتحان ٬ بازم شب تا صبح زنده داری ٬ بازم قهوه ٬ بازم فرهاد ٬ بازم سپیده صبح ، بازم چرک نویس ، بازم خاطرات محمد بلف هنگام درس خوندن ٬ بازم استراحت ۴۵ دقیق ای بعد از ۱۵ دقیقه درس خوندن ٬ بازم مثل خر تو گل گیر کردن بازم ناسزا گفتن به اساتید و و و
اینا قسمتی از پیشواز امتحانه