...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ شهریور ۱۶, شنبه

16 شهریور

If you can do something today
.
Don`t leave it until tomorrow
.
.Because tomorrow might never COME
.
.
.