...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبه

دنیا رو آب ببره تو رو خواب برده


دیگه تنبلی بسه، دیر بجنبم کار از کار گذشته