...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ شهریور ۱۹, پنجشنبه

بودا

مجسمه بودا در وسط دریاچه حسین ساگار