...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ مرداد ۱۹, جمعه

خداحافظ شرق

میدونم باز بر میگردی ، این شتری که همه جا می خوابه صبح که بشه پا میشه نگران نباش