...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ دی ۲۱, جمعه

وصیتنامه

اگه بار گران بوديم رفتیم ..... اگه نا مهربان بوديم رفتيم
بدرود