...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ مهر ۱۴, شنبه

اعتیاد به وبلاگ

82%How Addicted to Blogging Are You?

100% Free Personals from JustSayHi